DEMAX Digital: «Проєктів багато, iOS розробників більше 70 і це найперспективніший напрямок, до речі… підпишіть NDA на 400 тис грн»

Demax Digital NDA

Пише Анонімус: «Напевно всі знають про ситуацію на ринку праці, особливо для джунів. Натрапив на вакансію компанії DEMAX Digital і у вакансії було вказано, що проєктів багато і роботи вистачить на всіх.

https://www.linkedin.com/jobs/view/3760096592/
— можете ознайомитись.

По розмові з ректутером ANNA в Телеграм все прикольно і умови класні. Достатньо розмови тільки з рекрутером і через 2 дні вже дають проєкт, ніякого технічного інтервʼю не потрібно.

Рекрутер розповідає, що проєктів багато, розробників iOS більше 70 і це найперспективніший напрямок в компанії.

Компанія створена 30.10.2023 року і вже є сумніви.

Що до грошей, обіцяють великі гори і задовільнять будь-які побажання. Оплата не помісячно, а за виконаний проект.

Є одне «але» в цьому всьому
Просять підписати договір про нерозголошення конфіденційної інформації, все нічого, окрім їх умов. Можете самі прочитати і зрозуміти що не так. Зверніть увагу на пункт: 1.2.2- «Розголошення конфіденційної інформації – будь-яка передача конфіденційної інформації обмеженому або не обмеженому колу осіб» — тобто працівникам компанії теж не можна відправляти будь яку інформацію.

І багато інших пунктів, які суперечать чинному законодавству України.

ДОГОВІР №
про нерозголошення конфіденційної інформації

м.Київ​​​​​​​ «__» листопада 2023р.

ТОВ «ДеМакс Діджитал», надалі іменується «Замовник», в особі директора Малькова Валерія Кириловича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Фізична особа
____, ІПН ___ (надалі — Виконавець), з іншого боку, що разом надалі можуть іменуватися як «Сторони», а окремо «Сторона» уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору.
1.1. За даним Договором Замовник довіряє Виконавцю конфіденційну інформацію, яка є необхідною для виконання ним своїх обов’язків, а Виконавець зобов’язується зберігати надану конфіденційну інформацію та інформацію, яка стала йому відома випадково, у зв’язку з виконанням ним своїх зобов’язань за укладеним з Замовником Договором про надання послуг, або поза таким виконанням та використовувати її виключно в порядку, передбаченому цим Договором.
1.2. Сторони домовляються, що в даному Договорі терміни вживаються в наступному значенні:
1.2.1. Конфіденційна інформація — будь-яка інформація, на будь-яких носіях (паперових, електронних, магнітних тощо), а також інформація, передана Виконавцю в усній формі чи будь-яким іншим способом, що стосується здійснення Замовником своєї виробничої, господарської, комерційної або будь-якої іншої діяльності, стала відома Виконавцю в ході або поза виконанням його обов’язків за договором.
1.2.2. Розголошення конфіденційної інформації – будь-яка передача конфіденційної інформації обмеженому або не обмеженому колу осіб, здійснена Виконавцем у будь-який спосіб, а також невжиття всіх заходів, необхідних для збереження інформації, внаслідок чого стався перехід інформації до інших осіб.
1.2.3. Використання конфіденційної інформації – використання Виконавцем конфіденційної інформації Замовника в будь-який спосіб з метою одержання прибутку або без такої без спеціального на те дозволу Замовника.
1.2.4. Вартість конфіденційної інформації – вартість конфіденційної інформації, що передається Виконавцю відповідно до цього Договору становить 400 000 (чотириста тисяч) грн.
1.3. Право власності на конфіденційну інформацію, що є предметом цього Договору, належить Замовнику. При будь-якій передачі інформації від однієї сторони до іншої право власності на інформацію не переходить, якщо інше не передбачене в спеціально укладеній сторонами угоді.
1.4. Конфіденційна інформація може бути передана Виконавцю як усно так і письмово (на паперових, магнітних, електронних носіях) або в будь-якому іншому вигляді, а також може бути навмисно або випадково здобута Виконавцем.

2. Права та обов’язки сторін.
2.1. Виконавець зобов’язується.
2.1.1. Протягом 5-ти (п’яти) років з моменту одержання конфіденційної інформації не розголошувати та не використовувати її, вживаючи всіх необхідних заходів для збереження інформації.
2.1.2. Вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, що включають в себе але не обмежуються:
1. замикання документів, що містять конфіденційну інформацію в сейфах, шафах, тумбах, інших призначених для цього місцях, доступ до яких має лише Виконавець;
2. усунення можливості ознайомлення з конфіденційною інформацією третіх осіб в присутності або відсутності Виконавця;
3. встановлення додаткових кодів доступу на комп’ютерні системи, на яких працює Виконавець з метою усунення можливості доступу до них третіх осіб.
2.1.3. Не повідомляти конфіденційну інформацію засобами телефонного зв’язку, електронною поштою, через мережу інтернет в разі, якщо інше спеціально не буде обумовлене розпорядженням Замовника.
2.1.4. Працювати з документами, що містять конфіденційну інформацію виключно на узгодженому сторонами робочому місці.
2.1.5. Транспортувати документи та пристрої, що містять конфіденційну інформацію таким чином, щоб забезпечити неможливість їх викрадення.
2.1.6. Негайно повідомити Замовника про факт втрати (розголошення) з вини Виконавця або у зв’язку з дією обставин непереборної сили конфіденційної інформації.
2.1.7. Ключі від сейфу, шафи, тумби, тощо, де зберігаються документи чи пристрої, що містять конфіденційну інформацію зберігати при собі, забезпечуючи їх схоронність.
2.1.8. Не допускати осіб, що не пов’язані з Замовником договірними відносинами, без попереднього закриття документів та їх електронних носіїв у сейфи, тумби, шафи, тощо.
2.1.9. Повідомити Замовника про необхідність вжиття розумних заходів та забезпечення Виконавця розумними засобами для забезпечення ним збереження конфіденційної інформації.
2.1.10. Після закінчення строку договору з Замовником, передати відповідальним особам Замовника, які ним вказані, всі документи (проекти документів), що містять конфіденційну інформацію, включаючи документи, записані на електронних носіях, під розпис, та повідомити їм коди доступу до конфіденційної інформації, що міститься в комп’ютерних системах.
2.1.11. Виконувати додаткові заходи по захисту конфіденційної інформації, що проводяться Замовником, з якими його було ознайомлено під розпис.
2.1.12. Розмножувати документи, що містять конфіденційну інформацію лише з дозволу Замовника.
2.2. Замовник зобов’язується.
2.2.1. Створювати необхідні умови для виконання Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором.
2.2.2. Ознайомити Виконавця зі всіма заходами забезпечення збереження конфіденційної інформації, не передбаченими цим Договором під розпис.
2.3. Замовник має право в будь-який час, на свій розсуд, перевіряти хід виконання Виконавцем умов цього Договору.

3. Відповідальність сторін.
3.1. Виконавець, що допустив розголошення конфіденційної інформації в порушення своїх зобов’язань за цим Договором зобов’язується:
3.1.1. Відшкодовувати всі збитки Замовника, заподіяні розголошенням конфіденційної інформації.
3.1.2. В 5-ти денний термін передати Замовнику всі доходи, що були одержані, або повинні були бути одержані в майбутньому Виконавцем від розголошення конфіденційної інформації (без вирахування витрат на розголошення).
3.1.3. Сплатити Замовнику вартість переданої Виконавцю конфіденційної інформації, а також штраф в розмірі 400 000 (чотириста тисяч) грн.
3.2. Виконавець, що використав конфіденційну інформацію Замовника після припинення дії договірних відносин зобов’язується відшкодувати всі збитки Замовника, заподіяні використанням конфіденційної інформації. Причому до збитків включається і втрачена вигода (доходи, які б Замовник міг одержати від використання інформації за вирахуванням витрат на організацію заходів по її використанню).
3.3. Вказані в п.п.3.1., 3.2. дії Виконавець здійснює в сукупності, перераховуючи суму належних до сплати по кожному пункту коштів на поточний рахунок Замовника у 5-ти денний строк з моменту виявлення порушення умов даного Договору.
3.4. Сума заподіяних Замовнику збитків може бути стягнута також і безпосередньо з винагороди Виконавця за договором про надання послуг.
3.5. Застосування до Виконавця заходів майнової відповідальності, передбаченої цим Договором не виключає можливості застосування до нього заходів адміністративної чи кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства України.

4. Строки.
4.1. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його сторонами та діє протягом 5 (п’яти) років.
4.2. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає.

5. Інші положення.
5.1. Сторони повинні повідомляти про факт укладення даного Договору без згадки назви компанії, при запиті третіх сторін до інформації, що є конфіденційною, належить компанії та може бути розповсюджена лише в рамках компанії або уповноважених нею сторін.

6. Реквізити сторін.
ВИКОНАВЕЦЬ
ЗАМОВНИК
Фізична особа
____
ІПН:
Паспорт:
Адреса реєстрації:
Тел.:
Е-mail:
ТОВ “ДеМакс Діджитал”

_______________________ /_____/

Директор ____________________

Не ведіться на цих шахраїв, бо будете розплачуватись за цей підписаний договір все життя, або судитись 10 років».

Надіслав Анонімус

100 Комментариев

 1. Костюмчик:

  Ты ебанулся столько пунктов писать?

  29

  11
  • Думaющий:

   Че доебался русак? Чел нарвался на цыганей которые с 30.10.2023 решили в судебном порядке с помощью NDA пилить бабло с вкатышей.

   24

   2
   • Умник Ёбаный (бухой):

    Ты уже отсортировал колонки в экселе, поц?

    4

    3
    • весляр:

     Бляха, добре що бухой. Треба сенсор надизайнити, щоб по запаху бояришніка дрон їбашив падлу.

     16

     3
     • Умник Ёбаный:

      Зачем надизайнить? Сдай деньги эти двум. Они все запупят уже готовое.
      Хе хе. Надизайнить, а слово то какое! Похоже парень анклийских хуйцов пересосался.

      1

      3
   • Костюмчик:

    Такое впечатление будто в первый раз ебут по нда вкатышей.Такой драматизм,куди нахер

    3

    3
 2. Не куплю:

  Вхахах. Ещё один хитроумный кабанчик.
  Херится данный договор пунктами, не могу оказывать услуги из-за недостатка информации для осуществления деятельности.
  Или вот, не могу передавать никому — выдавайте печатную машинку. А то вдруг Майкрософт и ГуглАдсен проиндексирует, или члены команды сольют по пьяни как обычно…

  А по-факту всем насрать, ты ничего нового не придумал. В сферу ИИ, уже найдется десятки тысяч. И твоя уникальность, далеко не уникальная идея. 1000% что китайцы уже это давно на Амазон продают.
  Врядле ты продаеш корманный квантовый компьютер или субатомное информационное хранилище данных.

  5

  1
 3. Alex777:

  На кой ляд выкладывать сюда весь договор. Что бы что? Бесплатный разбор местных «юристов»?

  19

  13
  • Думaющий:

   Для того чтобы ты почитал и перестал быть крыской пездливой. Хотя это уже вряд-ли тебе поможет🤔

   19

   4
 4. sudo rm -rf / > /dev/null:

  «3.2. Виконавець, що використав конфіденційну інформацію Замовника після припинення дії договірних відносин зобов’язується відшкодувати» — абсурд, договір не може визначати поведінку чи відповідальність сторони після припинення договірних відносин.

  15

  0
  • --no-preserve-root:

   Я єбав ці NDA підписувати. Але чи є вибір?
   Зараз купа галер відправляють НДА і пиздець.
   Саме смішне, що роблять вони з опенсорсних штуковин комерційні продукти.
   Епл на мінімалках, лол.

   20

   0
 5. Alex777:

  Инструкцию к пылесосу «Ракета» я могу тут выставить на обсуждение?

  18

  11
  • Misha888:

   Давай лучше инструкцию по эксплуатации Москвича 2140

   8

   1
  • весляр:

   У сусіда стояв робопилесос, так російські свинособаки залізли в квартиру і використовували його як туалет. Доречі, як ви там на параші, досі на відро ходите?

   22

   0
   • Alex777:

    Сусiд, ты когда-нибудь видел робот-пылесос? Как его можно использовать как туалет? С таким же успехом можно в утюг сpaть

    14

    12
    • весляр:

     В мене останньої моделі свинособако=))) так що там, досі на відра?

     15

     3
     • Alex777:

      Ты просто пiздaбол. Прокукарекал, а там хоть не расцветай. Это ок для ваших, не меньжуйся

      10

      14
      • весляр:

       Зрозумів, питання інтимне. Ну ви б тоді може унітазів собі закупили, а не шахедів. Скажи, а чого твої співвітчизники такі чмошні? Поїхав на екскурсію, зайшов в ресторацію перекусити, взяв вина білого з лобстером, а свинособаки сиділи на парапєтє і давились бутерами.
       Скажи їм, що так вєлікій народ себе вести не повинен. Якщо вони за кордоном так себе ведуть, то саджайте їх, всі ж бачать що ви чмошні.

       17

       2
       • бюджетник:

        В жодному разі не виправдовую рашистів, але і в нас є люди які їдять
        домашні бутери з майонезом і приправою від мівіни.
        Якось вони не ходять в ресторацію з білим вином.Чому так?
        І є в нас будинки типу барак без каналізації і в школах є сортири без унітазів.
        Є навіть на Львівщині школи з «сухим туалетом».
        Ти щось робиш для них?

        12

        8
        • весляр:

         Ну тож є так=))) Я у вас квартиру знімав, дорожче чим у Єуропі))) Правда не в Львові, а в селі. Ремонти в селі у вас не дуже, але є кругом каналізація=)) БОТ!!!!

         12

         1
         • Alex777:

          У русских в глубинке не сладко, согласен. Но вы по всем рейтингам самая бедная страна на европейском континенте. Так что для меня это сорта гoвнa, не более того.
          Вот анекдот в теме:
          Старый зек и молодой имеют пeтyxa.
          Старый даёт за щеку, а молодой имеет в пердачелло.
          Молодой спрашивает «Может поменяется?»
          Старый отвечает «Меняйтесь как хотите»

          12

          19
          • весляр:

           Давай детальніше де ми бідніше?
           Дивись я громадянин України, подорожував багато де, мої спостереження:
           — вата жере бутери в аеропорті і транспорті, бля, що у вас з заробітною платою?
           — автоматизація по всім країнам гівно, без виключення Україна — ТОП.
           — Інтернет. Ноу комментс, Україна — ТОП.
           — Сервіс. Ноу коментс, Україна — ТОП.
           — Кількісь норм будинків і машин на дорогах. Україна — ТОП)))

           Тож ти або тупий, не бачивший життя підліток, або куплений гандон. Не треба мені про твоїх потворних зеків. Це в вашій культурі сидіти норм, у нас при всіх недоліках навіть виправні організації кращі.

           Але якщо ви знищите цей народ, та прийдете сюди, тут буде як на всій параші, гівно та відстій. Іншого ви не будуєте.

           17

           5
          • Думaющий:

           Pуcня совсем пиздaнулась и хpюкaет истoшно.

           19

           2
          • Илюшка:

           Загугли ввп на душу населения украина, там военных показателей нет, есть довоенные. В европы страны беднее нет. В америке тоже, нас гондурас обскакал в азии почти нет. От мы где-то на уровне стран центральной африки по ценности труда.
           Но то о чем ты говоришь — правда. Обьясню этот парадокс. Во 1 у нас часть экономики теневая — не все услуги входят в этот рейтинг, а только те, что облагаются налогами. Во 2х у нас труд услуги и тд дешевле — то что в германии стоит 50$ у нас стоит 5. В 3х — и как мне кажется самое важное, у нас огромная дистанция между бедными и богатыми. Ты ешь мясо, я ем рис — в среднем мы едим голубцы. От ты говоришь о тех, кто ест мясо, а он о тех кто ест рис. Вообще заедь в какое-то вымирающее село, то что показывают про русских покажется невебаться уровнем жизни. Есть села где магазина нет, я не говорю про аптеку или почту ну или про канализацию. Туда газ провести поленились. За пенсией в раенный центр ездят, где детей учат я вообще хз.

           11

           5
          • весляр:

           Ага, спасатєль мнєнія рускага пріскакал=))) Ти можеш написати дві три країни де ти реально жив якийсь час та можеш грунтовно обговорити? Так я розумію, що ввп, та дешевий труд. Але якщо врахувати цю саме тіньову економіку, то мені тут комфортніше. А якщо врахувати цей дешевий труд, то він кращий, ніж в найбагатших країнах. Тож друге питання, навіщо ви хочете цих працьовитих людей знищити?

           5

           5
          • Илюшка:

           Пару месяцев жил в королевстве нидерланды, а так только проездом или поотдыхать, еще в греции много раз был. Ты шо не понял? Мне нравятся наши люди, да они грубоваты, но это но в них душа есть шоле, и совесть у нас общая, с европейцами у меня в этом плане вообще не ладится, разве греки норм. Плюс мы не сраные нежинки и белоручки. Но чтоб сохранить наших людей нам надо закончить войну, другого выхода нет, как ты не понимаешь? А то вымрут все защищая власть, от зачем ввязываться в драку в которой не победить? Таких драк избегать надо. Дерись только тогда, когда не можешь проиграть. Навяжут плохой бой — смирись с поражением не вступая в него, так мудрые поступают.

           6

           5
          • весляр:

           Бляха, в мене була на тебе надія. Захищати владу!!?? Владу, Карл?!! Дуже прокремлівські. Друже агент, влада може в будь-який момент вилетіти на такому літаку, про який ваше расєйське фсб і не чуло. Воює не влада, а народ. Ви воюєте з народом. Ви знищуєте не владу, а народ. Влада мала всю інфу ще до війни, продала тут всі активи, та купила за кордоном. Тож ти ЛОХ, якщо цього не знаєш. Якщо в тебе дісно болить серце за руський народ, скидайте свого діда. Ставте молодого та ставайте сильною демократичною державою. Разом подолаєм і захід. Але з сильною демократичною владою.
           Та я жартую, крик душі. Ви на це не задтні.

           9

           4
          • Илюшка:

           Ай блин, власть с народом, серьезно? Не смотри ты этот моноящик, оно тебе не надо
           Есть людеры и руководители. Лидеры ведут за собой, а руководители прячутся за спинами. Чтоб вести за собой надо идти в 1м ряду. Чет не видел я чтоб зеля в 1м ряду на минные поля шел. И родные их не вооют, почему так? И принуждают к службе. Душу й тило мы положим за нашу свободу. Ок если я умру для кого эта свобода будет? А если все умрут. Да у нас даже стану войны нет, а на конституцию хер ложат. Ага народ оборонять надо. Сори конечно но нам русские куда больше друзья чем те, что сидят в верховной раде. Русские на улицах не отлавливают и не отправляют на смерть, скоро и бабы пойдут, за ними дети. Нами торгуют как пушечным мясом, а в это время воруют гуманитарку, пилят помощь и строят себе виллы за бугром, нашей власти пофигу че там после них будет, а ты словно не понимаешь. Для меня все понятно стало после призывов к мирным выходить на танки с коктейлями молотова, а потом буча ирпинь. . .

           9

           5
          • Думaющий:

           иШлюха ты уже заебал придумывать всякую хуету находясь в делинквентном состоянии. Иди спи гидроцефал.

           6

           2
          • Илюшка:

           Оспорь, если я не прав. Хотя какое оспорить, твои слова стоят дешевле говна дворового пса. Или я не прав, и у тебя есть внятные доказательства моей гидроцефалии?

           7

           4
          • весляр:

           Ну от, сруське падло вирубило електрику. На чому ми закінчили? Дочка Пєскова на передовій, чи син Лаврова? А, ти про сина Соловьєва))) А як філософія греків тобі каже треба поводитись? Сцати? Чи брехати?
           Ах да, греки захищали б свій народ. Провал агєнт. Знову провал.

           4

           2
          • Илюшка:

           А че меня должна волновать дочка пескова? Пусть она русских волнует, я тут при чем? Мне важнее, что у меня чем то, что у соседа.
           Вообще моноящики странные люди, мне порой кажется что если им насрут в рот, они и дальше будут говорить как плохо на расее и не заметят подвоха.
           А я сцал или врал? Можно пруфы, убедительные? Если где не прав — оспорь. Я ошибки признавать умею.

           6

           4
          • весляр:

           Ну ти знов про ящик, а я про філософів твоїх улюблених. Які доречі виступали не за те, щоб жалітися на ящик. Вони б жертвували своїм благом заради суспільства в якому живуть. Єх агєнт.

           3

           3
          • Илюшка:

           Та да, а когда война была проиграна выступали за ее остановку. А не бой до последнего и умудрялись дружить и с победителем и с проигравшим. Почитай про жизнь Сократа и не неси дичь. Ты ж вообще не понимаешь чё несёшь. Греческая философия не про то, как побольше крови лить, тем более если она безсмысленна. Думаешь философы допустили б шоб баб брали в фалангу. Да они б казнили царя шо про такое подумать посмел. А если б тот ещё и воровал на войне. . . Сори но моё образование, зрение и рассудок говорят, что враги — друзья, а друзья — враги. Друг не будет тебя на смерть отправлять, тихонько подворовывая на твоей жизни.

           5

           3
          • Илюшка:

           Я с военными достаточно плотно общаюсь. Как бы знакомые, даже товарищи есть шо на фронте. Такое рассказывают. . . Сори тут написать не могу бо жука подставлю.
           Вот то, о чем пишут в наших СМИ, это ещё цветочки, даже не вершина айсберга.
           https://tsn.ua/exclusive/hochesh-zhiti-plati-druzhina-viyskovogo-zayavila-pro-shaleni-pobori-v-odniy-iz-brigad-zsu-video-2451430.html

           2

           3
          • весляр:

           Все ти скакаєш з однієї теми до іншої. Жили твої філософи теперішнім часом. А смерті(майбутньої) вони не боялись, тому що смерть це частина буття. А щоб жити згідно філософії, то треба було битися та захищати країну і суспільство.

           Я не уявляю філософа, щоб поводив себе як ти. Жалівся на людей яких не знаєш(уявну державу з телевізора), ставив би своє життя вище загальної цілі та при цьому агітував би за капітуляцію. При чому палець об палець не вдарив заради перемоги.

           Ти не грек, ти кацапня.

           5

           2
          • Илюшка:

           Не грек а даос. Говорил же. А назови мне греческого философа, что сознал себя философом, а потом пошел воевать. Ну хоть 1го. А если не сможешь — не пори фигню. Вообще в теме не разбираешься.

           0

           4
          • весляр:

           Я про стоїків писав, яких ти любиш.
           «Гірше війни — сам страх війни»
           «Страхи людини менші, коли небезпека поруч»
           «Ви поводитеся як смертні в усьому, чого боїтеся, і як безсмертні в усьому, чого бажаєте»
           «Боги влаштували так, що всякий може відняти у нас життя, але ніхто не в стані позбавити нас від смерті.»

           6

           0
          • весляр:

           Марк Аврелій — стоїк, який все життя провоював. Так не грек, але ж хіба філософія про конкретну націю.
           Катон — був військовим.
           Грек Пірон
           «між життям і смертю немає розниць.» Коли ж його запитали, чому тоді він не вмирає, він відповів «Тому що життя і смерть — одне і теж».

           Бля, а що там Епіктет твій уліблений про смерть казав. А тепер перечитай все вище, що ти написав.
           Ти пишеш протилежні речі. Або іншими словами — брешеш. Як з тобою можна спілкуватись, якщо від тебе одна брехня сипеться?

           6

           0
          • Илюшка:

           Если твое понимание правильно — стоики должны выпрыгнуть с окна, ну а че, они ж смерти не боятся. Дальше, по поводу воинственности стоиков. Аврелий — знал что о нем скажешь, а ниче, что он императором был? Тут не философ а император действовал. К катону вопросы есть. Его конечно хвалит Сенека, но катон своими руками не воевал, если про старшего — тот хотел отвести угрозу от родины от того и такие методы, считаю что он ошибся, и херни начудил. Если про младшего — так он не хотел тирании, его не полушали, рим сначала попал в гражданскую войну, потом еще в сотню таких же войн, погряз в интригах, а по итогу развалился. Пирон стал философом после того как повоевал я от ради него и сократа условие так и поставил.

           1

           5
          • весляр:

           Найстрашніше із усіх зол, смерть, жодним чином нас не стосується, оскільки коли ми існуємо, смерть не присутня; а коли смерть наявна, тоді ми не існуємо.
           І порівняй це зі своїм: «Умєраєм нада сдаваться»)))

           Рим був імперією, тому там стоїки філософи були. Греки ж просто зневажали смерть. Та ВСІ як греки так і римляни не жалілись, а прагнули жити на благо суспільства. Що зробив ти для України?

           5

           1
          • Илюшка:

           Кто такая украина и че она сделала для меня? Обьясни что ты называешь этим словом, я разделю тебе черное и белое и ты поймешь что украина скорее враг чем друг. А то чему надо помогать — к украине отношения не имеет, но ты считаешь иначе лишь от того что тебе черное с белым перемешали.

           4

           5
          • весляр:

           2000 років тому як і зараз суспільство жило в державах. На території України, наприклад, була Скіфія. А на території московії, держави не було ще півтори тисячі років. Люди дикі))) фєрштейн?
           Так от держава — суспільство, в якому ми живемо. Що ти зробив для суспільства в якому живеш?

           4

           0
          • Илюшка:

           Пытаюсь сделать так, чтоб люди, с которых состоит это общество остались живы, вокруг меня много счастливых людей и я к этому руку приложил. А украина отправляет это общество на смерть, иногда против воли, еще врет и путает черное с белым, друзья так поступают? А что ты сделал для общества в котором живешь? Пропагандируешь нациские идеи? Говоришь что смерть во имя победы — наше все? Продвигаешь культуру, которая приведет к войне? Настраиваешь против этого общества соседей?

           3

           5
          • весляр:

           Мова була не про мене, а про тебе. Ти не живеш за принципами філософії, а пропагуєш кацапські наративи. Достатньо перечитати навіть цю гілку. Я роблю не словом, а ділом. Хоча з себе філософа не показую на відміну від тебе. Тому з твого боку аморально прикриватися філософією.

           6

           0
          • Илюшка:

           Ну да, мноноящики в свой огород смотреть не любят. А к чему твое дело приведет не задумывался? Только ты просчитай самый плохой вариант. Как там у стоиков — я готовлюсь к худшему, а если его не случится принимаю за чистую прибыль. От твоей помощи погибают люди? Как сделать так, чтоб люди не погибали? Если мир это русский нарратив, а война — украинский, кто друг а кто враг?

           0

           5
          • Думaющий:

           Не хуево вы сегодня настрочили.

           0

           0
         • Зе-ухилянт:

          Веслюк, я тут гулял давеча по Амстердаму, так слышал русскую речь минимум раз 5, А ТО может и больше, более чем от 10 человек суммарно. Притоме без хэканья и оканья, российский прононс. Так же видел на вывесках стрит фуда русский язык. А вот мову не слышал и не видел ни разу. Не знаю почему так, может надо было ближе к подсобкам Мака прогуляться, а я по центральным улицам фланировал.

          Автоматизация, сервис — заказал банковскую карту через приложение, получил по почте через 3 дня. Притом не надо было ждать ебучего курьера, как в Моно и Привате, просто прислали — ведь всё не в одном пакете, как у наших, а в нескольких, отдельно карта, отдельно пин, отдельно девайс для аутентификации. Специально в приложение добавили раздел Для украинцев, что бы тоже могли заказать карту онлайн.

          Про дома и машины насмешил. Столько старья как в Украине здесь нет на дорогах и близко. Здесь уважают ретро, но это именно ретро, в идеальном состоянии, как правило высокого уровня типа Порше или Ситроен ДС. А в Украине средний возраст авто — 23 года, больше чем в РФ.

          Нищих занедбаных халуп, как в Украине, тоже нет даже близко. Другое дело что показной роскоши и размаха мало. Дом может стоить под лям и больше но выделяться только качеством исполнения и дизайнерским вкусом, без цыганского дорого-богато и говна под забором. Да, таких заборов как в Украине тоже нет, как правило их или нет вообще или символические. Откуда у украинцев желание отгородиться от зоотечественников? Не удивительно что сейчас вся страна — концлагерь.

          6

          5
          • Думaющий:

           Че хотел сказать то? Что порш себе купил? Или дырку на улице заменил на спижженый унитаз нах?

           3

           2
          • весляр:

           Зебанат, я вже писав декілька разів, чому Амстер відстій. Але все одно совкове чмо вилазить і пише про расєйський язик і «чудове життя в Амстері».
           Так, я також чув російську мову. Одні біля мене сиділи в ресторані. Запитав: «хуля лапті не на болоті?». Чомусь вони змовчали ну і біс з ними.

           5

           2
          • весляр:

           Якщо ти не хочеш спілкуватись українською, жити в Україні то піздуй нах. Навіщо ти це мені пишеш?

           4

           3
          • Лапоть:

           Ты когда собака лает — тоже в ответ гавкаешь? Вот поэтому и замолчали, с неадекватами разговаривать бесполезно.

           1

           1
 6. куколд с GL:

  шось договір наче як наш шлюбний кодекс- один раз сунув і на все життя винний компанії.
  І то дитині ти до повноліття платиш аліменти, а цій параші — хз.

  4

  0
  • кукловод дима федотов:

   А я как раз ищу терпилу типа тебя, которая будет NDA-доки для джунов на собесы таскать и жопу мне подтирать.

   0

   0
 7. Флюгегехаймен:

  Так тут еще мало запросили за нарушение NDA, можно было спокойно лям зелени заломить.

  1

  0
  • вадик мороз:

   Ты захлопни хавальник и слушай старших!

   0

   0
   • Флюгегехаймен:

    Шагай вслед за кораблем, малыш!

    0

    0
 8. МістерКонь:

  Ну в европі для цього компаніі просять купити страховку на так звану Digital Insurance. Мій поточний роботодавець, сказав на яку смму має буть страховка та і все. Ну і якщо компанія захоче хоч якось пограти зі мною в гру розведи лоха на джаброні будуть мати справи зі страховою та і все.

  2

  0
 9. Дурачок:

  Это компания noname digital зачем-то переименовалась

  4

  0
 10. Алла Брулетова:

  В России такого безобразия нет. Никаких NDA нет. Если раскроешь секрет просто придут ФСБшники и вывезут в лес. Поэтому Россия единственная страна, где есть свои суверенные айти гиганты типа яндекса, vk, касперский, 1с, и сотни других. Даже Европа не имеет своих айти гигантов. Весь мир на коленях перед Американскими айти гигантами.

  А еще в России нет внешнего долга, госдолга и рубль крепнет ни по дням а по часам. Еще в России есть красивые русские писечки с гладкими беленькими коленками.

  14

  5
  • play:

   Еще в России уровень инфицирования ВИЧ выше чем у африканских спиздозных гигантов

   22

   1
  • Поклонники Аллы Брулетовой и Хаджи Мастур-бека:

   Любим, ценим, уважаем!

   0

   0
 11. гребец-хуец:

  сколько судебных разбирательств по поводу нарушения nda выиграно в украинском суде? когда ответите на этот вопрос тогда и поймете что nda это бесполезная бумажка так же как бумажка о долгосрочной аренде квартиры. у нас в стране не предусмотрено ни nda ни договор аренды жилья. У нас нет до сих пор законных механизмов аренды жилья, есть только для корпоративных клиентов для аренды зданий, помещений, офисов. Думайте

  6

  0
  • Думaющий:

   Думаем!
   Вообще то есть договор аренды жилья. Гражданский кодекс Украины глава 59.

   0

   0
   • гребец-хуец:

    это сказки, банально ты не можешь обратиться в суд с этой бумажкой, она не имеет в суде никакой силы, я говорю то что на практике, а ты мне теорию. Я знаю как работает это на практике — никак

    2

    0
    • Думaющий:

     Если договор нотариально не заверен тогда ты прав — это бумажка для подтирания, в таком случае арендующие могут хоть свинарник разводить в жилище и не пускать хозяев.

     1

     0
     • гребец-хуец:

      нотариус никогда такое не заверяет

      1

      0
  • Солдат:

   такие договора есть, на долгосрочку только + страховка.
   еще есть суточные документы

   тема рисковая ибо хату разъебуют и ты живешь в состоянии «вечного ремонта»

   после цыган или чурок пизда полная! выносят хаты НАХУЙ ВСЕ!
   просто стены остаются… ни батарей, ни розеток, ни линолиума.
   сука унитаз и тот спиздили !

   это не у меня я видел такое у кореша, кто посуточной темой занимается

   4

   0
 12. Солдат:

  о, прикольный договор ) согласно этой хуйни этих педрил можно наебать и выйти сухим из воды.

  4.1. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його сторонами
  ну-ну )))

  А еще можно подтереться этой хуйней ибо не прописан арбитраж, форс-мажер и прочее, и прочее

  Сука откуда столько дибилов в ИТ?

  13

  0
 13. play:

  1.2.4. Вартість конфіденційної інформації – вартість конфіденційної інформації, що передається Виконавцю відповідно до цього Договору становить 400 000 (чотириста тисяч) грн.

  дальше не читал

  3

  0
  • play:

   а не прочитал

   3.1.3. Сплатити Замовнику вартість переданої Виконавцю конфіденційної інформації, а також штраф в розмірі 400 000 (чотириста тисяч) грн.

   схема заработка раскрыта

   14

   0
 14. deez_nuts:

  не нравится договор — не подписывай!

  находи себе работу по душе с нецивилизованно высокой зепкой и мочись на неудачников при каждом удобном случае

  2

  1
  • Весларь без кофе:

   ты что они за 25-37 тыщ гривен удавятся

   думаю афтар столько и получает примерно

   5

   0
 15. айпишник:

  Дешевые сапоги. Надо брать подписывать.

  1

  0
 16. Контракт должника:

  Радуется брат, сестра тревожится.
  Наступает ночь – она все молится:
  «Не могу уснуть, болит головушка!
  Принесет беду твоя работушка,

  Зря братец кинул сиви
  Контора тебя загнобит!»

  И раздался голос за окном:
  «Открывай, мужик, мне дверь добром!
  Я пришел обратно получить
  То, что смел ты утром утащить!»

  1

  2
  • Контракт должника:

   Формошлеп избегал все вокруг,
   Никого не встретил он и вдруг –
   Вдруг увидел дома коллекторов
   Что забрали дилдо в счет долгов…

   0

   1
 17. Internet.com:

  Скачать молодые красивые писечки жука и иллюшки без регистрации и смс

  1

  1
 18. Alex777:

  Пукающий хрюkaть это исключительно ваша прерогатива

  2

  3
  • Думaющий:

   Ап! И ты крыска не угадала. Верхний коммент не мой но все равно годный)))

   0

   1
 19. asd:

  Положу-ка я тему в закладки.
  Если Жук каменты не потрет, конечно.
  Прекрасный антидот от возможной ностальгии.

  2

  0
 20. Раздвинь булки сука:

  Лохотрон, а не телемарафон

  3

  0
 21. Xbbxxbxbdbdbdbd:

  Ты откуда

  0

  0
 22. Hddhdhdhdh:

  Привет дамочки)))))))))

  0

  0
 23. Hdhgddhdhg:

  Нехуёво вы закопались и зашифровались
  Я б вас некогда не нашел

  0

  0
 24. Выа:

  У меня оказывается зек родственник в Вагнере погиб в июне, а похороны только вчера были. Я о нем узнал впервые, но интересно что трупы выдают дозировано. Мать говорит через 4 дня после выхода с зоны погиб, т.е подготовки не было. На похоронах еще один чел из Вагнера был, он говорил что мятеж случился потому что зеков перестали поставлять, а сами вагнера вместо проектных (зеков) штурмами быть отказались на отрез. Они обеспечунами были, палачами, артиллеристами и т.п. И когда вагнера отходили с позиций проектных под стволами оставили и МО передали, они с МО контракты перезаключили кто остался, а в Беларусь малая часть всякого говна тылового ушла

  2

  0
 25. Cheluskin:

  Лол. Щас бы договора под лупой зумить. Когда конституция по словам гаранта «на паузе». Выборы в парламент не объявлены в установленные pfrоном сроки. Походу все. С парламентаризмом можно прощаться. Теперь мы просто рабы зелени бибизяны. Ну как мы, скорее вы. Я ебал.

  9

  1
 26. Cheluskin:

  Давайте про действительно важные вещи. Кто знает нормальную автокорекцию для макоси. Карамба неадекватная, пунто тупит

  0

  3
 27. Катг:

  Господа, что вы думаете о психах и о норме? Человека, который создает такую реальность, которой Кубрик позавидует в своем мозге клиент психбольницы, но и человек, который ведет себя просто, как собачка тоже. Нормальный человек это что-то среднее

  1

  0
  • Костюмчик:

   Психиатры говорят что не бывает психически здоровых людей,бывают плохо обследованные

   2

   0
 28. Dhdhdhdhdh:

  Коли біля тополі кому та росте є о т 9 ))
  Пс я не хотіла

  0

  0
 29. Формошлеп:

  Закончил только что говнокурсы, подпишу договор хоть на 4 млн штрафа и буду работать за еду лишь вайти войти хоть интерном

  3

  0
 30. Dhdhdhddhdh:

  Jamaicahamai navali

  0

  0
 31. Edyard:

  Всем садам.Я начинающий айтишоик. Помоги разобраться в базе. С чого лучше начать ?

  0

  1
 32. CUCUMBER:

  Настали такие времена для разработчиков, надо радоваться любой работе

  2

  0
 33. ракушка:

  То є істочнік найправдевішої інхормації.

  2

  0
 34. автор:

  Ці клоуни вкурсах, що мають довести у суді факт надання шкоди на 400 000, щоб по цьому договору щось отримати?)))

  1

  0
 35. Джавайоб Пайтонович:

  Ти що, вкатун або перший раз бачиш кончене NDA?

  Тут вже до NDA про заснування контори та «Оплата не помісячно, а за виконаний проект.» зрозуміло, що це — розводняк для лохів, а NDA — це туалетний папірець, щоб змусити лоха працювати безкоштовно доки не закінчить проект, а інакше треба «сплатити 400к».

  Не вистачає лише пунтку: «Виконавець зобов’язан кожний раз ретельно мити дупний отвір, щоб запобігти росповсюдженню конфеденційної інформації.»

  0

  0
 36. Vincent:

  Це нові Noname Digital https://ebanoe.it/2023/10/24/noname-digital-review/

  На opendatabot можна побачити звʼязок https://opendatabot.ua/c/45196187

  Вони ганяють лояльних джинів з однієї контори в іншу

  2

  0